Copyright Casematic. ® - ScreenProtector.nl

Alle rechten zijn voorbehouden.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AgdereX Ook het gebruik van merk- en productnamen van Casematic.® in op zoekmachines en/of marketplaces gerichte teksten is niet toegestaan.

ScreenProtector.nl - Casematic. hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website of op marketplaces (o.a. bol.com/Amazon/Marktplaats) en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Casematic.® is een geregistreerd merknaam van ScreenProtector.nl.